Práger László: A globális gazdaságon innen és túl

ELŐSZÓ

2004-ben egy képzőművészeti kiállítás megnyitóján úgy fogalmaztam: a megnyitó az utolsó akadály a művek megismerése előtt. A tömörség még sokkal indokoltabb, ha saját műve elé ír előszót a szerző. De egyébként is a választott téma, a XXI. század elejének globális világa olyan összetett, hogy lényegének bemutatása lehetetlen egy előszóban. Mindebből fakad: a bevezetőben inkább néhány, a könyv megírása közben felvetődött, döntésre váró kérdést, gondolatot érdemes megosztani az olvasóval.

Az egyik, talán legfontosabb az idő és a tér kérdése századunkra megváltozott új tartalma. Az idő és a tér más, mint a korábbi évszázadokban volt. Az internet világában nemcsak a világ egyik pontján megfogalmazott ismeretek jutnak el szinte megszületésük pillanatában a világ bármely más pontjára, hanem a gazdasági, a politikai döntések is megszületésük helyétől akár sok ezer mérföldre is gazdasági vagy politikai valósággá válhatnak. A hatalmi átrendeződések is felgyorsulhatnak, elválik egymástól a gazdaság kézzelfogható, termékekben, szolgáltatásokban fizikailag létező reális világa és a spekulatív tér. Új kapcsolódások, egyensúlyok keletkeznek és bomolhatnak fel hirtelen. Maga az ember és családja is a megváltozott idő és a sokszereplős tér új kereteiben él: kötődik országához, de mindennapi anyagi léte már egy állami, vagy sokkal gyakrabban transznacionális vállalat eredményétől, tőzsdei szereplésétől, profitjától függ. Értékrendjében megjelenik neveltetése, környezete, de a kábel TV-n, az interneten keresztül már az egész globális világ nyitott, de mégis pontosan meghatározott információ özöne, ideológiája zúdul rá. Megismerhető és megismertethető-e ez a világ, megtanítható és megtanulható-e az egyes ember, a közösség, az ország számára a benne való eligazodás, a valós érdekek, az értékek és értéktelenségek megkülönböztetése, elutasítása, vagy befogadása? Hogyan lehet egy ember, egy család, egy ország egyszerre realista, történelmi múltját őrző, modern, nemzeti, XXI. századi?

Talán minden szakmai könyv legnagyobb kérdése, hogy csupán a tézisekbe, statisztikai táblázatokba foglalt végeredmény jelenjen-e meg az olvasó előtt, legyen a könyv tartalma, vagy a gondolatok megfogalmazásához vezető, saját maga által bejárt utat, a megélt történéseket, a szakmai pálya lenyomatait is megossza-e a szerző az olvasóval. Rajtam kívül érdekes-e az olvasónak, ad-e valami újat a gazdaságtörténet szemléletéhez, vagy éppen a világ hatalmi összefüggéseinek elemzéséhez az 1956-os napló, vagy a nyolcadik kerületi ház falára akkor kiragasztott plakát tartalma? Érdekes-e a KGST már letűnt világának irata, segít-e a XXI. század elejére globálissá lett világ megismerésében a kínai miniszterelnök jövőképe, az amerikai transznacionális vállalatok prezentációinak sora, a kanadai külügyminiszternek átadott szovjet üzenet, közelebb visz-e a rendszerváltás és az azt követő idő történéseinek megértéséhez a magyar és külföldi szereplők és szerepek néhány tényének, dokumentumának (néha csak jelzésszerű, vagy lábjegyzetekbe tett) felidézése?

Valószínűleg szakmai pályám korábbi szakaszaiban, nagyvállalati vezetőként, vagy a kormányzati munkám mellett írva a könyvet a tudomány biztosnak vett statisztikáinak, téziseinek, ábráinak felsorolásánál maradtam volna. Egyetemi tanárként (az elmúlt évek során a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Heller Farkas Főiskolán, a Pécsi Tudományegyetem doktori iskoláján, időben legelőszőr pedig a mai Budapesti Corvinus Egyetemen előadásokat tartva) a fiatal generációval találkozva láttam meg: a tanított, leírt, megkérdőjelezhetetlennek tartott kinyilatkoztatásokon, konvencionális mutatókon, képleteken, téziseken túl a gazdaságtörténet, a magyar történelem egyes ismert, vagy elfeledett pontjait saját maguk önállóan is össze akarják kapcsolni, vagy szétválasztani, szabadon akarják a múltbeli és a mai valóságot maguknak megfogalmazni, értelmezni.
Úgy vélem a könyv lehetőséget nyújt az olvasónak (az egyetemi hallgatónak, a politikusnak, az érdeklődőknek), hogy saját tapasztalataival, megélt életével, vagy a világról neki tanítottakkal összevesse a leírtakat, fogadja el, ha úgy érzi utasítsa vissza azokat, vagy tegye hozzá saját meglátásait.

A XXI. század eleje tartalmában, szerkezetében, meghatározó erőtereiben más, mint a megelőző századok voltak. Ám így felvetődik a kérdés: mérhető-e a konvencionális világ konvencionális mutatóival a globális világ? A válasz: aligha. Mégsem lehet eltekinteni a már nem konvencionális világ konvencionális mérésének módszerétől. Ma – mert arra tanítottak, mert tájékozódni és gondolkodni csupán e gondolatrendszerben tudunk – a gazdaság nagyságát a GDP-vel, a fejlettség szintjét egy főre jutó mértékével, felzárkózásunkat az e mutatókban legnagyobb teljesítményt elérőkhöz való viszonyunkban mérjük, felzárkózási útvonalainkat csak ilyen viszonyulásokban tudjuk megfogalmazni. A könyv ily módon e konvencionális mutatókkal, ilyen gondolati rendszer keretében mutathatja csak be a globális világot. Ám statisztikai adatokat, történelmi tényeket összegyűjtve és ütköztetve folyamatosan nyomon követi és számon kéri, hogy az utolérés mércéjévé tett bruttó számok hol adnak jó irányt, hol jelentenek a világ, Európa, Magyarország számára tévutat, csupán egy mások által kijelölt célrendszer követését, vagy éppen hol kapcsolhatók össze az eltérő érdekek.

A globális világ egyszerre szövetvilág és szigetvilág. Szövetvilág, mivel globális hatalmi tér hálózza be a világ egészét: termékei, szolgáltatásai, érdekei, értékei előtt nincsenek többé bejárhatatlan távolságok, országhatárok, nyelvi korlátok, technikai akadályok. De egyúttal szigetvilág is, mely a korábbi terjeszkedésekkel szemben sokkalta gyorsabb hatalmi helyfoglalásokat jelenthet. A működőtőke százmilliárdjainak kihelyezésével leányvállalatok tízezreinek létrehozásával a hatalmi központoktól messzi távol is új kapcsolódási pontokat, termelési centrumokat hozhat létre, anélkül, hogy a földrajzilag közbeeső, „átlépett” területeken gazdasági fejlődés indulna meg, vagy akár az emberi léthez méltó feltételek alakulnának ki. A veszély mellett azonban a globalitás lehetőséget is jelent: a létrejött fejlődési centrumokból, az ott elért növekedésből, gazdagságból, kultúrából, anyagi javakból és tudásból egyre több áramolhat tovább először a közelebbi, majd a távolabbi környezetbe. Így válhat a szigetvilág szövetvilággá. Hosszabb távon a (globális) világ egyensúlya is csak az erős országok, nemzeti gazdaságok egyensúlyával, fejlődésével biztosítható. Az erős világnak kiszámítható és erős Egyesült Államokra, Európai Unióra, Oroszországra, Kínára, Magyarországra van szüksége és magunknak is egy biztonságos Európára és azon túli nemzetközi környezetre.

Magyarország számára a nemzetközi szervezetek keretei, a felvett hitelek, a beáramlott működőtöke, az európai uniós támogatások jelenthetnek csupán további külső térnyerést és jelenthetik az elgyengült belső gazdaság megerősödését. Ha kiürülnek az elmaradott régiók falvai, a községi iskolák, a kultúrát őrző körök, a munkahelyek, ha a foglalkoztatásban meghatározó szerepet játszó kis- és középvállalatok továbbra is a hazai gazdaság mellékszereplői maradnak, akkor a hatalmas infrastrukturális beruházások, a távközlési vonalak, az energiahálózatok, az új autópályák élettelen „virtuális” pontokat kötnek össze, vagy csupán a nagy transznacionális vállalatok számára teremtenek új lehetőségeket, fűzik még szorosabbá az egymás között már amúgy is meglévő fizikai és logisztikai kapcsolódásukat. Ám hosszabbtávon a transznacionális vállalatok ésszerű érdekei sem valósulhatnak meg egy leszakadó, elgyengülő országban. A magyar oktatás, az egészségügy, a tudomány bővülése és fejlődése nem képzelhető el bővülő, fejlett belső gazdaság, magas foglalkoztatottság nélkül, a népesség megtartása is csak a földrajzilag is szétterülő vállalkozások szövetrendszerébe ágyazva érhető el. Nemcsak remény, de saját felelősségünk is, hogy a feltételes mondatok lehetőségekké, a lehetőségek valósággá váljanak.

Budapest, 2008. február

Práger László

Nyomtatható változat